HAVRUTA ENGLISHBuilding! the language the fun way!

유치부 S&D

HOME > PROGRAM > 유치부 S&D
유치부 S&D

1. S & D Series 단계구성(총30세트)

단계

연령

세트수

교재구성

Step 1

5

10

동화1편,  Song&chant 4곡,  권당 30~40단어로 구성

Step 2

6

10

동화1편,  Song&chant 4곡,  activity 8종,  권당 40~50단어로 구성

Step 3

7

10

동화1편,  Song&chant 4곡,  activity 8종,  권당 50~60단어로 구성
2. S & D Series의 목표
3. S & D Series 교재소개
4. S & D Series의 특징
5. S & D Series의 노래배우기 과정